สมพร แสงชัยS. S. (2018) “วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 14(2), pp. 96-111. doi: 10.14456/jem.2018.13.