ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุลP. S., กนกรัตน์ ยศไกรK. Y. and เมธินี ภูวทิศM. P. (2018) “แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY: แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 14(2), pp. 112-127. doi: 10.14456/jem.2018.14.