อารตี อยุทธครA. A. (2018) “การปรับตัวและต่อรองของชุมชนผ่านโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ADAPTATION AND NEGOTIATION OF COMMUNITIES THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION PROJECT IN CHIAN MAI”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 14(2). doi: 10.14456/jem.2018.9.