วิสาขา ภู่จินดาWisakha Phoochinda. 1. “ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 3 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31980.