ภัคพงศ์ พจนารถ Pakpong Pochanart. 2014. “มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาค และการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 (2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/27577.