ชมพูนุช พุ่มขุนChompoonuch Phoomkhun. 1. “บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 10 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25858.