อัศมน ลิ่มสกุลAtsamon Limsakul, อัศดร คำเมืองAsadorn Kammuang, วุฒิชัย แพงแก้วWutthichai Paengkaew, and นิดาลักษณ์ สิทธิพลNidalak Sitthipon. 1. “ลักษณะนิเวศ-อุทกของแหล่งน้ำไหล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขื่อนรัชชประภา เขื่อนขุนด่านปราการชลและเขื่อนอุบลรัตน์Stream Eco - Hydrological Characteristics: Comparative Study of Ratchaprabha, Kundan and Ubonrat Dams”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 10 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25851.