-, -. 1. “คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 10 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25847.