วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กVivat Keawdounglek. 2019. “อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 15 (2), 106-25. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/174995.