สมพร แสงชัยSomporn Sangchai. 2018. “วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 14 (2), 96-111. https://doi.org/10.14456/jem.2018.13.