อารตี อยุทธครArratee Ayuttacorn. 2018. “การปรับตัวและต่อรองของชุมชนผ่านโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ADAPTATION AND NEGOTIATION OF COMMUNITIES THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION PROJECT IN CHIAN MAI”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 14 (2). https://doi.org/10.14456/jem.2018.9.