วิสาขา ภู่จินดาW. P. ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 3, n. 1, 11.