ภัคพงศ์ พจนารถ P. P. มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาค และการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 10, n. 2, 2014. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/27577. Acesso em: 16 เม.ย. 2024.