ชมพูนุช พุ่มขุนC. P. บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 10, n. 1, 11.