อัศมน ลิ่มสกุลA. L.; อัศดร คำเมืองA. K.; วุฒิชัย แพงแก้วW. P.; นิดาลักษณ์ สิทธิพลN. S. ลักษณะนิเวศ-อุทกของแหล่งน้ำไหล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขื่อนรัชชประภา เขื่อนขุนด่านปราการชลและเขื่อนอุบลรัตน์Stream eco - hydrological characteristics: Comparative study of Ratchaprabha, Kundan and Ubonrat Dams. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 10, n. 1, 11.