-, -. คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 10, n. 1, 11.