อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์A. T. K. เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 15, n. 1, p. 104-121, 23 Jun. 2019.