วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กV. K. อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 15, n. 2, p. 106-125, 23 Dec. 2019.