สมพร แสงชัยS. S. วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 14, n. 2, p. 96-111, 24 Dec. 2018.