ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุลP. S.; กนกรัตน์ ยศไกรK. Y.; เมธินี ภูวทิศM. P. แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY: แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 14, n. 2, p. 112-127, 24 Dec. 2018.