อารตี อยุทธครA. A. การปรับตัวและต่อรองของชุมชนผ่านโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ADAPTATION AND NEGOTIATION OF COMMUNITIES THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION PROJECT IN CHIAN MAI. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 14, n. 2, 8 Dec. 2018.