บุญจง ขาวสิทธิวงษ์B. C. (1). Occupational Noise Regulations. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 3(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31977