ชมพูนุช พุ่มขุนC. P. (1). บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25858