-, -. (1). คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25847