อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์A. T. K. (2019). เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(1), 104-121. https://doi.org/10.14456/jem.2019.6