วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กV. K. (2019). อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(2), 106-125. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/174995