สมพร แสงชัยS. S. (2018). วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 14(2), 96-111. https://doi.org/10.14456/jem.2018.13