อารตี อยุทธครA. A. (2018). การปรับตัวและต่อรองของชุมชนผ่านโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ADAPTATION AND NEGOTIATION OF COMMUNITIES THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION PROJECT IN CHIAN MAI. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 14(2). https://doi.org/10.14456/jem.2018.9