(1)
วิสาขา ภู่จินดาW. P. ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง. JEM 1, 3.