(1)
บุญจง ขาวสิทธิวงษ์B. C. Occupational Noise Regulations. JEM 1, 3.