(1)
ภัคพงศ์ พจนารถ P. P. มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาค และการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. JEM 2014, 10.