(1)
ชมพูนุช พุ่มขุนC. P. บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง. JEM 1, 10.