(1)
อัศมน ลิ่มสกุลA. L.; อัศดร คำเมืองA. K.; วุฒิชัย แพงแก้วW. P.; นิดาลักษณ์ สิทธิพลN. S. ลักษณะนิเวศ-อุทกของแหล่งน้ำไหล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขื่อนรัชชประภา เขื่อนขุนด่านปราการชลและเขื่อนอุบลรัตน์Stream Eco - Hydrological Characteristics: Comparative Study of Ratchaprabha, Kundan and Ubonrat Dams. JEM 1, 10.