(1)
-, -. คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. JEM 1, 10.