(1)
วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กV. K. อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. JEM 2019, 15, 106-125.