(1)
สมพร แสงชัยS. S. วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. JEM 2018, 14, 96-111.