[1]
วิสาขา ภู่จินดาW.P. 1. ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 3, 1 (1).