[1]
ภัคพงศ์ พจนารถ P.P. 2014. มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาค และการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. 10, 2 (ธ.ค. 2014).