[1]
ชมพูนุช พุ่มขุนC.P. 1. บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 10, 1 (1).