[1]
อัศมน ลิ่มสกุลA.L., อัศดร คำเมืองA.K., วุฒิชัย แพงแก้วW.P. and นิดาลักษณ์ สิทธิพลN.S. 1. ลักษณะนิเวศ-อุทกของแหล่งน้ำไหล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขื่อนรัชชประภา เขื่อนขุนด่านปราการชลและเขื่อนอุบลรัตน์Stream eco - hydrological characteristics: Comparative study of Ratchaprabha, Kundan and Ubonrat Dams. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 10, 1 (1).