[1]
-, - 1. คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 10, 1 (1).