[1]
วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กV.K. 2019. อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 15, 2 (Dec. 2019), 106-125.