[1]
นวลประกาย เลิศกิรวงศ์N.L. 2019. นโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า กรณีศึกษาโครงการนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรีของผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน APPROACHING ON SOLAR PV POLICY; PILOT FREE SOLAR PV ROOFTOP PROGRAM OF RESIDENTIAL PROSUMERS CASESTUDY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 15, 1 (Jun. 2019), 4-27. DOI:https://doi.org/10.14456/jem.2019.1.