[1]
สมพร แสงชัยS.S. 2018. วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 14, 2 (Dec. 2018), 96-111. DOI:https://doi.org/10.14456/jem.2018.13.