[1]
ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุลP.S., กนกรัตน์ ยศไกรK.Y. and เมธินี ภูวทิศM.P. 2018. แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY: แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 14, 2 (Dec. 2018), 112-127. DOI:https://doi.org/10.14456/jem.2018.14.