[1]
อารตี อยุทธครA.A. 2018. การปรับตัวและต่อรองของชุมชนผ่านโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ADAPTATION AND NEGOTIATION OF COMMUNITIES THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION PROJECT IN CHIAN MAI. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 14, 2 (Dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.14456/jem.2018.9.