Return to Article Details โครงการพัฒนาของรัฐที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ไม่เป็นไปตามการกำหนด ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำกรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี GOVERNMENT PROJECTS CAUSING LAND USE CHANGES IRRELEVANT TO WATERSHED CLASSIFICATION: PETCHBURI WATERSHED CASE STUDY Download Download PDF