Information For Readers

♥ ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ ของเรา จะเป็นประโยชน์ต่อไปในการศึกษา วิจัย ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจในวารสารฯ