ปัญญามูลวงษา ช., ถนอมเสียง พ., โตธนายานนท์ . ส. ., ศิริชัยศิลป์ เ., จีนคร้าม อ., กลิ่นถาวร ว., และ วงศ์อุปราช เ. “การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 223-38, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/255047.