อัรรอฮีมีย์ อ., แสงทอง ฐ., เจียวก๊ก จ., และ ไหลภาภรณ์ ส. “การป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำด้วยตนเอง: กรณีศึกษา ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปี 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 345-57, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/254736.